Skierowania

Badanie profilaktyczne lub sanitarno-epidemiologiczne wykonywane jest przez Lekarza Medycyny Pracy na podstawie dostarczonego mu skierowania wydanego przez Pracodawcę. Ma ono na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania orzeczenia lekarskiego w aktach osobowych pracownika.

Wzory skierowań do pobrania
Skierowanie na badanie profilaktyczne
pobierz
Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego
pobierz

Jak wygląda prawidłowe skierowanie?

  • powinno być dokładnie czytelnie wypełnione
  • zawierać informacje o stanowisku pracy
  • znajdujące sie w nim dane powinny być aktualne (pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść dokumentu)
  • wszystkie wypełnione informacje powinny być w języku polskim
  • zawierać pieczęć firmy wraz z REGONEM oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania
  • skierowanie powinno być ważne (3 miesiące od daty wystawienia)

Lekarze Medycyny Pracy zobowiązani są, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:

  • nazwę i adres zakładu pracy, numer identyfikacyjny REGON
  • PESEL Pacjenta